Důvod proč přejít k nám

Naše služby

 • Účetnictví
  • Vedení účetnictví dle zákona o účetnictví č.563/1991 a příslušných novel v součinnosti s platnými daňovými zákony a účetními standardy.
  • Vytvoření směrné účetní osnovy potřebné k vedení a podpory účetnictví, s členěním účtů dle potřeb klienta.
  • Zavedení karet hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, včetně majetku nájmu, účtování a vedení účetních a daňových odpisů, technického zhodnocení a jeho inventarizace.
  • Zavedení a účtování krátkodobého hmotného majetku
  • Vedení a účtování evidence zásob zboží a materiálu (skladová evidence, Typ A, nebo Typ B)
  • Účtování korunové a valutové pokladny.
  • Vedení a účtování bankovních účtů v korunách a cizí měně.
  • Zúčtování měnových rozdílů
  • Účtování knihy došlých a vydaných faktur.
  • Vedení knih přijatých a vydaných zálohových faktur.
  • Vedení a účtování ostatních pohledávek, včetně jejich zápočtů, vymáhání, penalizace a přípravy podkladů pro případné žaloby.
  • Vedení a účtování ostatních závazků, včetně jejich zápočtů.
  • Účtování mezd a ostatních pohledávek a závazků za zaměstnance.
  • Účtování a kontrola daně silniční a z přidané hodnoty, včetně propočtu celoročního přepočtového koeficientu, zpracování kontrolního hlášení (od 1.1.2016)
  • Účtování a vedení vlastního kapitálu, včetně výsledku hospodaření.
  • Účtování a vedení krátkodobých, střednědobých a dlouhodobých úvěrů.
  • Účtování a vedení zákonných a ostatních rezervních fondů
  • Účtování a vedení veškerých nákladů a výnosů společnosti.
  • Provedení účetní uzávěrky, včetně inventarizace a odsouhlasení zůstatku účtů
 • Daňová evidence
  • Vedení daňové evidence dle zákona o dani z příjmu 58/1992 Sb. a příslušných novel v součinnosti s platnými daňovými zákony.
  • Vytvoření předkontací potřebné k vedení daňové evidence, s členěním dle potřeb klienta.
  • Zavedení karet hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, včetně majetku nájmu, vedení účetních a daňových odpisů, technického zhodnocení a jeho inventarizace.
  • Zavedení a zaevidování krátkodobého hmotného majetku
  • Vedení evidence zásob zboží a materiálu (skladová evidence, Typ A, nebo Typ B)
  • Evidence korunové a valutové pokladny.
  • Evidence bankovních účtů v korunách a cizí měně.
  • Evidence knihy došlých a vydaných faktur.
  • Evidence knih přijatých a vydaných zálohových faktur.
  • Evidence ostatních pohledávek, včetně jejich zápočtů, vymáhání, penalizace a přípravy podkladů pro případné žaloby.
  • Evidence ostatních závazků, včetně jejich zápočtů.
  • Evidence mezd a ostatních pohledávek a závazků za zaměstnance.
  • Evidence daně silniční a z přidané hodnoty, včetně propočtu celoročního přepočtového koeficientu, zpracování kontrolního hlášení (od 1.1.2016)
  • Evidence a vedení úvěrů.
  • Evidence a vedení veškerých výdajů a příjmů firmy.
 • Mzdy
  • Pořízení základních mzdových a evidenčních dat zaměstnance do systému. (nástupy, čerpání dovolené, nemocenské dávky, mimořádné odměny, životní jubilea aj.).
  • Kontrola odchylek v datech ovlivňující výpočet mezd, oproti předešlému období.
  • Zpracování měsíčních mezd z písemných podkladů klienta, včetně jejich případných oprav, tak aby odpovídaly příslušné legislativě (zaměstnanci v pracovním poměru, dohody, učňovské poměry, mimoevidenční stavy – nemoc v ochranné době, mateřské dovolené aj.)
  • Zpracování a kontrola všech dat, týkající se srážek z mezd (exekuce, stravné, náhrada škod, ubytování, mimořádné zálohy aj.).
  • Kontrola zpracovaných měsíčních dat u každého jednotlivce a odsouhlasení rekapitulace mezd za společnost s kontrolou výpočtu státních odvodů (sociální pojištění, zdravotní pojištění, daň).
  • Vyhotovení a kontrola platebního kalendáře, včetně vytvoření elektronických platebních příkazů.
  • Vypracování a tisk veškerých tiskových sestav souvisejících se zpracováním mezd a zákonných přehledů pro správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovny (výplatní pásky, rekapitulace, přehledy odvodů, platební kalendáře, účetní doklady aj.).
  • Vypracování reportů dle přesně stanovených požadavků klienta. (převodové hodiny náhradního volna pro vedoucí zaměstnance aj.).
  • Zpracování souboru ELDP všech zaměstnanců, co ukončili pracovní poměr, el. přenosem dat přes příslušný portál.
  • Měsíční uzávěrka mezd, včetně startu nového období, výpočet průměrů pro nemocenské dávky, včetně jejich náhodné kontroly.
  • Zpracování aktuálních náhrad za dočasnou PN k výplatnímu dni v měsíci.
  • Vystavování veškerých potvrzení o příjmu zaměstnancům společnosti (úvěry, leasing, exekuce, státní dávky apod.).
  • Vedení běžné korespondence s úřady o zaměstnancích společnosti (hlášení podpůrčí doby na OSSZ, potvrzení o zaměstnání a průměrném výdělku, přehled výdělků pro soudy na exekuce atd.).
  • Zpracování veškerých statistických hlášení
  • Výpočet zákonného pojištění, začlenění jeho platby do platebního kalendáře.
  • Zpracování čtvrtletních čistých mezd u jednotlivých zaměstnanců pro účely státní sociální podpory.
  • Zpracování průměru pro náhrady mezd a dočasné PN( dovolená, paragraf, příplatek za svátek), včetně propočtu průměru u zaměstnanců s pravděpodobným výdělkem.
  • Vedení a tisk ročních mzdových listů a potvrzení o zdanitelných příjmech.
  • Zpracování veškerých statistických hlášení (roční výkazy v průměrných výdělcích apod.).
  • Roční vyúčtování daně ze závislé činnosti zaměstnanců, a srážkové daně pro potřeby FÚ.
  • Zpracování ročních čistých mezd u jednotlivých zaměstnanců pro účely státní sociální podpory.
  • Pomoc při vyplňování daňových prohlášení u všech zaměstnanců, včetně pomoci při vyplňování žádosti pro vyúčtování daně u každého jednotlivce.
  • Vyúčtování daně zaměstnanců, včetně možnosti zpracování daňových přiznání pro zaměstnance v rámci zákonné povinnosti klienta ( pokud uplatňují roční úlevy na kap. pojištění, odpočet úroků atd.).
  • Zpracování Evidenčních listů důchodového pojištění, včetně tisku a zajištění podpisů všech zaměstnanců, doručení elektronického souboru na OSSZ na příslušném el.médiu, nebo přes příslušný portál.
  • Kontrola a případná oprava účtování a následná inventura všech mzdových účtů k 31.12.daného roku.
 • Personální agenda
  • Uzavírání pracovních a mimopracovních smluv na základě žádostí o přijetí do pracovního poměru a ostatních personálií (bezpečnost práce, platový výměr, hmotná odpovědnost, pracovní náplň, pověření ke směnárenské činnosti aj.).
  • Odborná pomoc při vyplňování a vypisování daňových prohlášení u zaměstnanců.
  • Zavedení zaměstnance do SW systému, na základě osobního dotazníku a žádosti o přijetí do pracovního poměru.
  • Průběžné vystavování požadovaných dokumentů a smluv (dodatky k pracovním smlouvám, průběžné platové výměry, doklady k přeřazení zaměstnance, napomenutí, aj.).
  • Ukončování pracovních poměrů, vystavování výpovědí z  pracovních a mimopracovních poměrů, výstupních listů a zápočtových listů, včetně nahrávání skutečností o ukončení PP do SW systému.
  • Nahlašování volných pracovních míst do databáze úřadu práce, zprostředkování inzerátu na volné pracovní pozice.
  • Přihlašování a odhlašování zaměstnanců a hlášení všech změn u státních institucí (OSSZ a zdravotní pojišťovny).
  • Kontrola za správnost a výpomoc při zpracování vyúčtování tuzemských i zahraničních cestovních výdajů.
  • Vedení běžné korespondence s úřady o zaměstnancích, nebo bývalých zaměstnancích klienta (potvrzení o zaměstnání, pracovní posudky atd.).
  • Vedení evidence dovolených, včetně jejich čerpání a zůstatků.
  • Zpracování veškerých statistických hlášení (roční a pololetní o počtu a funkcích zaměstnanců).
  • Zpracování žádosti pro všechny typy důchodu zaměstnanců, pro OSSZ. (vdovský, starobní, invalidní aj.).
  • Vedení evidence ve společnosti zaměstnanců se ZPS, poživatelů invalidních důchodů a částečných invalidů.
  • Propočet a sledování průběžně zákonné povinnosti společnosti z hlediska zaměstnanosti lidí se zdravotním postižením, v návaznosti na náhradní plnění organizace.
  • Evidování mimo-evidenčních stavů, včetně veškerých podkladů (mateřské dovolené, učni, dohody aj.)
 • Zastupování na úřadech
  • Zákonná administrativní komunikace s úřady (registrace, přihlášky, odhlášky, daňové přiznání aj.) je prováděna elektronicky se zpětnou kontrolní odezvou.
  • Zastupování klienta při kontrolách, běžné jednání s úřady v zájmu klienta a jejich zaměstnanců (žádost o výplatu pokračující PN, OČR, Peněžitá pomoc v mateřství, přihlášky a odhlášky,Evidenční listy důchodového zabezpečení, žádosti o státní dávky aj.)
 • Daňové poradenství
  • Osobní přístup ke klientovi s ohledem na diskrétnost, mlčenlivost a profesionalitu.
  • Poradenství v oboru účetnictví, daňové evidence, mezd a personalistiky pro klienty zdarma, včetně jejich zaměstnanců s ohledem na jejich kompetence dotazů.
 • Další služby
  • Hlídání a obsluha datových schránek klientů.
  • Zprostředkování privátních i podnikatelských pojistek.
  • Zprostředkování úvěrového financování podnikatelských i privátních projektů, včetně případného refinancování úvěrů.
  • Zprostředkování zpracování finanční strategie a rezerv, včetně daňové a finanční optimalizace s možností zajištění rizik.
  • Veškeré finanční zprostředkování zpracováváme v součinnosti týmu finančních odborníků z http://www.konzulteam.cz/

 

Důvod změny

Odbornost

Podnikatelé často podceňují výběr účetních pracovníků. Stále je spousta účetních, které mají tzv. rychlokurzy, rekvalifikační kurzy, ale často jim chybí praxe. Naše firma vznikla přirozeným vývojem a rozšířením komplexnější nabídky v oboru vedení účetnictví a vedení daňových evidencí z OSVČ na právnickou osobu. V tomto oboru již podnikáme od roku 1992 s letitými zkušenostmi. Naše firma díky našim zkušenostem a odbornosti je považována za stabilní a kvalitní při jednání a zastupování našich klientů na všech úřadech. Naši odbornost a profesionalitu oceňují i naši klienti formou dalšího doporučení, což je pro naši další práci nejvyšší známka ohodnocení.

Termín

Naše firma zabezpečuje hlídání termínů plateb a zasílání platebních příkazů našim klientům. Tato služba je zabezpečena pro každého klienta elektronicky, nebo prostřednictvím SMS zprávy.

Cena

Ceny jsou stanoveny paušálně, nebo položkově, dle potřeb klienta a nijak se nenavyšují o další poplatky (konzultace, zastupování při jednání na úřadech). Jsou stanoveny jednotlivými dílčími cenami dle nabídky služeb, které naše firma garantuje i při samostatném výběru. Cena je garantována na období 2 let.

Kvalita

V současné době naše firma zajišťuje zpracování uceleného účetnictví na SW POHODA, který vyniká uživatelským komfortem srovnatelným s produkty Microsoft Office, s nimiž i datově spolupracuje. Obsahuje širokou škálu nadstandardních funkcí, které ocení každý, kdo si potrpí na profesionální vzhled firemních dokumentů a podrobný přehled o vlastním hospodaření.
Kvalita naší práce je garantována letitými zkušenostmi a osobním přístupem ke klientovi s ohledem na diskrétnost, mlčenlivost, profesionalitu.

 • Účetní servis je zajištěn v určených prostorách naší firmy (kancelář) dle dohody a potřeb klienta.
 • Servisní telefonická služba – každý pracovní den od 8.00 do 18.00
 • On-line - e-mailová adresa k dispozici na písemné dotazy.
 • Naše firma smluvně garantuje plnou odpovědnost za poskytnuté služby na základě sjednané pojistky profesních rizik.

Spokojenost

Spokojenost našich klientů je naším prvořadým cílem.

Reference

„Již bezmála 6 let využívám učetní služby paní Evy Karasové. Krom přijemné komunikace, rychlého a spolehlivého servisu mi velmi vyhovuje dostupnost služeb a porady na telefonu i po pracovní době. Kvalita firem se projeví vždy až v delším časovém odstupu. Mě se poštěstilo, že jiné firmy v oboru účetnictví ověřovat nemusím a mohu se v klidu soustředit na svojí odbornou práci lékaře.”

MUDr. Luděk Vališ   

MUDr. Luděk Vališ
AVADENT - Stomatologická ordinace se zubní laboratoří
  Vila ORPLID
U Imperiálu 14 Karlovy Vary

  tel.: 725 614 300, 353 226 039
valisludek@centrum.cz

 

 

V závislosti na dalším ročním bilancování a posouzení podnikání od jeho začátku bych Vám touto cestou chtěl vyjádřit spokojenost s Vašimi účetními službami a poradenstvím v oblasti pracovního práva a účetnictví. Přeji Vám mnoho spokojenosti, úspěchů v dalším pracovním působení a těším se rozvíjení a prohlubování naší spolupráce. Za WEPOREST spol. s r.o. Ladislav Valach.

 

WEPOREST spol. s r.o.
IČ: 63984041   DIČ: CZ69384041
sídlo Moříčovská 1210, Ostrov 36301
 
tel.: +420 353 610 373
mob.: +420 603 209 271, +420 601 575 988
email: weporest@weporest.cz
http://www.weporest.cz

 

 

Společnost Rastrillo s.r.o. jsme začali využívat od roku 2011, libila se nám jejich flexibilnost a komplexnost služeb. Bezproblémová komunikace a zpracování dat nám umožnuje věnovat se pouze našim obchodním aktivitám bez vlastní administrativy. Společnost Rastrillo vnímáme jako naší spolehlivou servisní službu jak v oblasti účetnictví, tak i daňové. I přes velkou vzdálenost od našeho sídla společnosti v Praze je support bezproblémový a dokonalý. Služby společnosti můžeme doporučit dalším podnikům a živnostníkům. Jsou odborníky na svém místě.

 

CAD&CAM Technologies s.r.o.
Zdeněk Krotký - jednatel s.r.o.
VAT ID: CZ29117119
Na Pankraci 5
CZ-140 00 Prague 4

(+420) 776 151 592
email: managing@cad-camtech.cz
http://www.cad-camtech.cz/content.html

Informace

 Informace ke změnám v účetnictví pro rok 2016 – obecné

 • přiznání pouze elektronická (právnické osoby všechna přiznání, fyzické pouze přiznání k DPH včetně příloh pokud nemají datovou schránku – dále jen DS)
 • nová hlášení – kontrolní hlášení – dále jen KH:

  1. KH je speciální daňové tvrzení, které dokumentuje přijatá a uskutečněná plnění v daném období – jednotlivá evidence dokladů nad 10 000,-, doklady s hodnotou menší než 10 000,- se uvádí v hlášení na sumárním řádku
  2. Kdy poprvé – za leden 2016 – u právnických osob, za 1. Q – u fyz. osob
  3. Lhůty – do 25. dne po skončení kalendářního měsíce, nebo do 25. dne následujícího čtvrtletí. Lhůty nelze prodloužit!!
  4. Druhy KH:
   • Řádné
   • Opravné – před uplynutím lhůty k podání
   • Následné – do 5-ti prac. dnů ode dne zjištění neúplných nebo nesprávných údajů nebo od obdržení výzvy
  5. Doručování výzev – na tuto je subjekt povinen odpovědět do 5-ti kalendářních dnů
   • do zpřístupněné datové schránky – doručení je přihlášením do DS, nepřihlásí-li se, 10. dnem ode dne dodání do DS
   • na e-mail uvedený v KH – výzva je doručena okamžikem odeslání
  6. následky nesplnění povinností – pokuty:
   • 1 000,- - KH je podáno dodatečně aniž by k tomu byl vyzván (opožděně)
   • 10 000,- - KH podáno v náhradní lhůtě na základě výzvy
   • 30 000,- - není podáno náhradní KH na základě výzvy k doplnění
   • 50 000,- - plátce nepodá řádné KH nebo jej nepodá ani v náhradní lhůtě
  7. až do výše 500 000,- - kdo závažně ztěžuje nebo maří správu daní

Přístup ke sdíleným datům

Návod ke stažení: Přístup ke sdíleným datům

Kontakt

RASTRILLO s.r.o.

IČ: 290 87 953

sídlo firmy: Pila 33, 360 01 Karlovy Vary

provozovna: Jáchymovská 27/114, 36004 Karlovy Vary

tel.: 734 510 394,
603 753 760

Skype: e.karasova

facebook: Rastrillo sro 

 

Firma RASTRILLO s.r.o. je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 23964.